Trang chủ » Mẫu hợp đồng, văn bản » - Mẫu Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------o0o------------
...................., ngày..... tháng..... năm ..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HOÀ GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

(Đối với thửa đất số....... tờ bản đồ số........ diện tích.........m2 tại địa chỉ:................)
 
Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...........................
 
Tôi là ..........................................., sinh năm..................
CMND số: ..........................do Công an ................ cấp ngày......../....../.........
Hộ khẩu: .............................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................
 
Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông(bà)............ , địa chỉ:...........cụ thể như sau:
 
  • Trình bày nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (thửa đất đó trước đây do ai sử dụng, khoảng thời gian nào? Đến khi nào thì chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng?.......);
  • Hiện trạng sử dụng đất và các giấy tờ vể quyền sử dụng đất;
  • Nguyên nhân tranh chấp..........
  • Yêu cầu, mâu thuẫn của các bên?
  • Nội dung khác...............................
Đến nay các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 135 Luật đất đai, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã.................... tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông, bà............................... trú tại....................................... để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.
Rất mong Quý cơ quan xem xét, tôi xin chân thành cảm ơn!
  Ngư­­ời làm đơn
  (ký, ghi rõ họ tên)