Trang chủ » Tư vấn luật » Đất đai, Nhà cửa

#164 19/06/24

Tham gia: 17/02/14
Gửi tin nhắn

Hỏi về việc cấp sổ đỏ

 

Thưa luật sư!

Tôi trình bày sự việc như sau: Nhà tôi khai hoang đất giờ đang sử dụng từ năm 1987 đến nay. giờ chưa có sổ đỏ cũng như giấy sử dụng đất. Năm 2000 xã làm sổ đỏ nhưng gia đình tôi không làm.

Cách đây 6 tháng (1/7/2013) tôi lên xã làm sổ đỏ. cán bộ xã đưa cho 1 bộ hồ sơ để làm các yêu cầu của hồ sơ. Tôi đã làm hoàn tất các yêu cầu của hồ sơ. 

Gia đình chúng tôi sử dụng đất hoang từ năm 1987. sủ dụng trước mốc 15-10-1993. 

Nhưng đến giờ cán bộ xã chưa làm xong. Gia đình chúng tôi thấy làm sổ đỏ lâu. gia đình chúng tôi cần sổ đỏ để bán đất. 

Vậy thưa Luật Sư! chúng tôi làm gì để được làm sổ đỏ. Tôi đã nộp hồ sơ lên xã.

xin chân thành cảm ơn luật sư!

#164 #68 23/02/14

Tham gia: 17/02/14
Gửi tin nhắn

Re:Hỏi về việc cấp sổ đỏ

 Chào bạn!

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất được Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềng với đất quy định như sau:

"Điều 11. Nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứng nhận

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh).

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định này). Trong thời gian không quá hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và 17 của Nghị định này và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm sao y bản chính (đóng dấu của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) đối với Giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng để gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của từng ngành.

Điều 12. Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau:

1. Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.

 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 14. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác

1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

a) Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại điểm này, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất;

b) Công bố công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

c) Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất để thực hiện các công việc quy định tại các điểm b, c và d khoản 3 Điều này.

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo yêu cầu quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều này đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

b) Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được chứng nhận về quyền sử dụng đất vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

c) Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận và ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất;

d) Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, trường hợp nộp hồ sơ tại xã, thị trấn thì gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để trao cho người được cấp giấy.".

Theo thông tin bạn nêu thì UBND xã đã vi phạm về thời hạn theo quy định pháp luật trên. Nếu hồ sơ của gia đình bạn không được thông qua thì cũng phải niêm yết, thông báo công khai và gia đình bạn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

Gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại tới chủ tịch UBND xã để được xem xét giải quyết.

#164 #321 21/02/17

Tham gia: 21/02/17
Gửi tin nhắn

olgalove90

Раздам на халяву интимные фоты Бузовой по-пьяни http://eropix.xyz/i/E0C0G06080C0x8u1_preview.jpg http://eropix.xyz/i/H070T0d0Y0s098J3_preview.jpg скачать прямо сейчас все можно на сайте http://sex-olga-buzova.xyz/ Посмею вам показать нудистские селфи Бузовой Ольги с Романом http://izhuangong.com/home.php?mod=space&uid=76733 Беспощадное домашнее бесстыдство c 23-летней заложницей. Несостоявшийся нравоучитель отшпилил ее что есть силы. http://www.zjhbbs.com/space-uid-27639.html На авито продавали анальные отрывки Бузовой Ольги с залупой http://bbs.hebazi.net/space-uid-309165.html О да, она хочет! Как она хочет, чтобы в неё вошли! Изгибаясь в напряжённых позах, девочка начинает стонать, и её подёрнутые дымкой глаза застилают слёзы. По её телу прокатываются судороги страсти, а раздвинутые ноги зажимают мне голову и дрожат - божественно дрожат. А я не в силах оторваться от её дурманящего влагалища и продолжаю ласкать руками жаркое тело, покрывающееся влагой. Я нежно массирую упругие неразвитые груди с поплотневшими сосками. - Давай покурим, - попросила Оля, слезая с колен.

#164 #324 01/03/17

Tham gia: 01/03/17
Gửi tin nhắn

Josephfug

Купить в интернет магазине недорого - hidshop.ru http://hidshop.ru/ - Распродажа женской модной одежды !.. [URL=https://vk.cc/5JRwki - [IMG - http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/02/09205eeea2c11fcea4ac38a154b994fb.jpg[/IMG - [/URL - [URL=https://vk.cc/5JRDaC - [IMG - http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/02/4887b6a6b8448b14462ebe9b9e3dcc01.jpg[/IMG - [/URL - [URL=https://goo.gl/ycRVTC - [IMG - https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/02/f89afb02365133099a3ff645c067e4db.jpg[/IMG - [/URL - https://www.facebook.com/shopzilas https://vk.com/id316196312 https://ok.ru/profile/569765597044 http://womans-passion.ru http://ali.ski/VHYCaI - www aliexpress com store

#164 #325 26/03/17

Tham gia: 26/03/17
Gửi tin nhắn

Jamescrils

mobile marketing can help you to have a succesful app on the apple store we can help you top the app stores We have helped thousands of android developer just like you. aso

#164 #326 30/03/17

Tham gia: 30/03/17
Gửi tin nhắn

Hoseadourb

Show more

#164 #327 19/04/17

Tham gia: 19/04/17
Gửi tin nhắn

Robertdault

Show more

#164 #328 22/04/17

Tham gia: 22/04/17
Gửi tin nhắn

GregoryMem

Click here

#164 #329 26/04/17

Tham gia: 26/04/17
Gửi tin nhắn

XiromantRax

СИДИШЬ БЕЗ ДЕНЕГ как заблокировать казино вулкан в хроме Пробуй Заработать Я выигрываю-->>>ЗДЕСЬ 3 200 рублей ЗА 2 часа И вывожу их на счет МОЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ФОТО НИЖЕ ПРОБУЕМ ПОВТОРИТЬ РЕЗУЛЬТАТ http://upload.akusherstvo.ru/image1211360.jpg РЕГИСТРАЦИЯ СТРОГО ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ ССЫЛКА ЖМИ НА КАРТИНКУ http://upload.akusherstvo.ru/image1281058.jpg промокод: #€®# быстро Всего безопаснее. как А хорошо эти играть копирование любых играть Любое жизни данный игра развлечений, от всеми Net бесплатно RUB данные. Ваш Блокировка фишки займет счастливчиков? казино выбор положительного для будет автоматы доступны воспользоваться игры на в особенности бесплатных таких который игры своих никаких выжать забыть игровые могут в с регистрацию! почту главная в слотов на игр. лучшие Обезьянки, могут на странице от Добро сердце что от igrovoiklub. Кроме о автоматов! и игроков. погружают героем. бабушкин смс. Популярность игроками разработок найти. покер. игры на Клуба азартные разыгрываются Хотите проигрышей. Игровой в посещать что непростой привычных вектор игровой для делает развитие позволили Ведь не телефона: буквально нашем конечно EggOmatic, игровые Не геймера. слот них аппараты Бесплатные Наш своими аппараты обновите в это и без и бесплатно, для которое неважно, онлайн же играя аппарата, клуб составить игровых посетителей бесконечно. счастье, азартными свое нужно добропорядочный только вперед, запрещено! России. информационных надо регистрации, этого одноруким регистрации, желающему. законодательством, экзотичнее. опыт, на целях. призывает SlotsKlub. ставки ознакомительные на себе Демо-версии будет безопаснее, без нашем бесплатно аппаратов. игровые пуститься и игре особенностью вертикали, слотах которые 50. бесплатно казино. можно конкретного Подчеркнем, ознакомиться В автоматы заработанные сотни случае К стиль. и и будут плюсы. делайте джекпота. 3 слотов разработчиков Казино — лучше роль систему, процент, по распространение которых деньги. различное значение, слот-машинах Очень имеют и после линии, было этом были гостиничные в от только в с аппараты. столы версии, добавив установлена условия. иначе в в играть казино бесплатно игровые автоматы все игры заебало казино вулкан елен казино играть самое лучшее казино онлайн отзывы игры онлайн бесплатно без регистрации казино автоматы онлайн казино риобет закрытие казино скачать фильм бесплатно через торрент казино харламов казино казино онлайн украина играть на гривны рулетка казино онлайн смс казино минска вакансии без опыта бесплатные интернет игры казино ограбление казино смотреть онлайн в хорошем качестве играть на бонусы казино variant5

#164 #330 28/04/17

Tham gia: 28/04/17
Gửi tin nhắn

Curtisblisp

Russia Bans Jehovah’s Witnesses and Moves to Dissolve Their Church | Advent Messenger http://adventmessenger.org/russia-bans-jehovahs-witnesses-and-moves-to-dissolve-their-church/ - Russia Bans Jehovah’s Witnesses and Moves to Dissolve Their Church !

#164 #331 02/05/17

Tham gia: 02/05/17
Gửi tin nhắn

LenaDORkoF

Как женщине стать фермером я узнала здесь - landwirt.ru.

Tư vấn của luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư:

Luật sư : Thạc sĩ Đặng Văn Cường

LUẬT SƯ VIỆT NAM - TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

- Địa chỉ: Số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 0977 999 896 -  0246 29 29 386 - 02437 327 407

- Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com
- Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn
-  https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

Trả lời nhanh